Ciğerdelen

Free ↠ Ciğerdelen By Safiye Erol – Johndore.co.uk
 • Paperback
 • 266 pages
 • Ciğerdelen
 • Safiye Erol
 • Turkish
 • 22 March 2017

About the Author: Safiye Erol

1902 y l nda Edirne nin Uzunk pr il esinde do du 1917 y l nda e itim almak i in Almanya ya gitti Lise ve niversiteyi bitirip doktora tezini verdikten sonra, 1926 da stanbul a d nd Mill Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde yaz lar kt 1938 de Kad k y n n Roman , 1944 te lker F rt nas , 1941 de Selma Lagerl f den Portugaliye mparatori esi ve 1945 de Friedrich de la Motte Fouqu den Su K z


Ciğerdelen Download Ci Erdelen By Safiye Erol Downloadingbooks.run Bir Hikaye Yazsam Onu Mevzu Se Erdim Bir Efsane Donatsam, Onu Al R I Lerdim Zira O, Iir De Olur Masal Da Olur, K Ssa Da Din Ve Iman N, Rf Ve Adetin Kolu Kanad Alt Nda, Bir Yandan Renen Bir Yandan I Leyen Fertlerden Kurulmu Cemiyet Abidesi, Bir Vakitler Nas L Da Vahdetli Ve K Vaml Bir Heybet Arz Ederdi B Y K K N Korur, K K B Y N Sayar Hoca Talebeyi Sever, Talebe Hocaya Can Verir Usta Ra A Kanat A Ar, Rak Ustaya El Ba Lard.

You may also like...

10 thoughts on “Ciğerdelen

 1. Sezgi says:

  Eyvah, ne yer, ne yar kald G nl m dolu ah u zar kald Ats z Be in Ruh Adam nda vg ye mazhar olmu bu kitab b y k bir merakla ald m Nihayetinde sevenin Ats z olmas benim i in iki kat daha de erli bir kitap haline getirdi Ci erdelen i ok etkileyici bir hikaye daha do rusu hikayeler b t n nk kitap i i e ge mi m kemmel tasvirler ve ac lardan olu uyor Di er okuyanlar bilmem ama benim u ci er komple gitti Kitapla beraber ci eri de masaya b rakt m Safiye Erol daki milli bilince hayran olmamak elde de il C mleler adeta akl ma kaz nd Yine de nermeden nce ufak bir detaydan bahsedeyim, okunmas kolay bir kitap de il Temel hikayeden kopmadan ara hikayelerinin k ymetini bilmek gerekiyor Her y...

 2. Nurhayat says:

  ok ok ok g zeldi zellikle ikinci k s mdan sonra elimden b rakamad m.

 3. Nurcan ATİLA says:

  Diline, uslubuna hayran kald m Kitap evvelinden nihayetine bir edebiyat leniydi benim i in Zevkle, evkle okudum.

 4. Amina says:

  this was an absolutely amazing experience yes, this book is a full on experience it s language is rich and full, the story is perfect and real, you can actually see yourself in every character, and the st...

 5. Esra Mercan says:

  lk kez Safiye Erol okuyorum San r m o u ki i gibi sonradan tan d m Murat Belge dahi 2000 li y llar n ba nda tan d i in m teessir oldu unu ifade etmi Ger ekten dil ve anlat m na bak ld zaman m tessir olmamak elde de il ok g zel bir edebiyat, ok g zel bir dil, ok yo un duygular Hatta yle ki bu yo un duygular kitab n ismi ile zde le mi adeta ci er deliyor zellikle de a k o kadar yo un anlatm ki ve bu yo unluktaki tasvirleri yazar n kad n oldu unu ele veriyor Kitaptaki en be endi im k s m kili i ortadan kald rmak isteyen a k, hayat n d man oluyor nk b t n varl n ba lang c ayr l kt r ile devam eden sayfa Burada uzand m koltuktan fark nda olmadan b y k bir ciddiyetle do ruldum Benim a mdan tek ho uma gitmeyen k s m son k s mda transformat r ve promete nin tasvirlere kar mas oldu Dili itibariyle konunun gidi at nda a k as kulak t rmalay c geldi zellikle de 253 sayfada Promote den sonra Peygamber in anlat lmas a...

 6. Selda Çavuş says:

  nsan n g nl ne Tanr makam ndan kopmu bir nur d erse o ki i emsaline kar y kselmi olur En ok seven en b y k i leri ba armak borcundad r yle ki A k olan zaten alaca n alm t r, art k bir ey isteyemez, bundan geri o verecektir, hep o verecektir.

 7. Resul says:

  B y k bir merakla al p okudu um, u ana okumamaktan b y k pi manl k ya ad m muazzam eser.Bu kadar g zel c mlelerle r lm bir kitab n, bu kadar az bilinirli i, ne yalan s yleyeyim beni ok zd Bundan sonra soran insanlara nerece im yegane bu es...

 8. Sema Dural says:

  En ok sevdi im de odur, Ci erdelen Ni in en ok sevdi iniz M n l bir g l mseyi le elini g s ne g t rerek Deldi Deldi de ondan Bunu yazarken on iki kilo kaybettim ki defa bay ld m Bitirdikten sonra hasta yatt m Yapmay n Ni in Feylesof Nietzsce nin bir s z vard r B y k eserler m elliflerinden int...

 9. Emine says:

  I liked it I reccomend it.My favorite cheapter of this book is of the seven veils yedi pe eli.Some sentences I liked Yery z nde istisnalar yoktur Ancak ve ancak kaide vard r stisna gibi g r nen haller, kaidenin a...