İbrahim Peygamber

View Muazzez İlmiye Çığ ✓ İbrahim Peygamber ↠ writing ↠ Free Download – johndore.co.uk
 • Paperback
 • 183 pages
 • İbrahim Peygamber
 • Muazzez İlmiye Çığ
 • Turkish
 • 04 August 2018

About the Author: Muazzez İlmiye Çığ

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the İbrahim Peygamber book, this is one of the most wanted Muazzez İlmiye Çığ author readers around the world.


İbrahim Peygamber Sumerolog Muazzez lmiye , bu kitab nda, Tevrat, ncil ve Kur an da ge en brahim Peygamber konusunu ele almaktad r Yazar, konuyu arkeolojik buluntular, iviyaz l kaynaklar ve M s r Kumran metinleri nda ve birbiriyle kar la t rarak incelemektedir Kitapta yan t aranan sorulardan baz lar unlard r brahim Peygamber kimdir Neden ve nas l Yahudilerin, H ristiyanlar n, sonra da M sl manlar n atas olmu tur Kendisi, ocuklar ve torunlar hakk nda Tevrat tan nce ne gibi kaynaklar vard r Sumerlilerle bir ilgileri var m d r Muazzez lmiye , bu nemli al mas nda, brahim Peygamber in zellikle Sumerlilerle ve onlar n etkilemi olduklar k lt rlerle ba n incelemektedir. New Download eBook İbrahim Peygamber author Muazzez İlmiye Çığ – johndore.co.uk

You may also like...

10 thoughts on “İbrahim Peygamber

 1. Özlem Güzelharcan says:

  M thi bir ara t rma kitab Muazzez lmiye sadece kutsal kabul edilen metinleri didik didik incelemekle kalmam , insanl k tarihinin ve Mezopotamya n n her t r efsanesini, ara t rmas n , arkeolojik al malar n da incelemi , yurt d ndan nemli kitaplar istemi k t phanelerden, ula mas g makalelere eri mi Bunu ancak tutku ile a klayabiliriz san r m Ku kusuz bu al mada eksiklikler olmu tur, devam n gelecek nesillere b rak yorum diyor kitab bitirirken Kitab n ilk bask s 19 M thi bir ara t rma kitab Muazzez lmiye sadece kutsal kabul edilen metinleri didik didik incelemekle kalmam , insanl k tarihinin ve Mezopotamya n n her t r efsanesini, ara t rmas n , arkeolojik al malar n da incelemi , yurt d ndan nemli kitaplar istemi k t phanelerden, ula mas g makalelere eri m...

 2. Cem says:

  brahim Peygamber in en b y k zelli i,di er peygamberlerden farkl olarak,her semavi dinin de Yahudilik,H ristiyanl k ve slam onu sahiplenmek i in adeta yar malar d r.Bu da bizi,bizi en ok ilgilendiren u sonuca g t r r Asl nda t m dindeki insanlar karde ...

 3. Alperhan Yüzbaşı says:

  Ilgin ve g zel bilgiler i eriyor Hem kutsal kitaplardan hem de tarihi iviyaz l metinlerden elde edilen b t n bilgiler harmanlanm Kitab n be enmedi im tek k sm bir yerden sonra konudan konuya atl yor ve konu b t nl bozuluyor Sonu olarak tavsiye ederim.

 4. Erkan says:

  Makes you read , wonder ..

 5. Pınar says:

  Sorgulayarak ya amak,inanmak isteyenler i in ba ucu kaynak kitap

 6. Keo84 says:

  Yazar n bu kitab ile birlikte kutsal kitaplar n s merdeki k keni kitab n beraber okudum.Bir ok olay n kutsal kitaplardan ok daha nce ya am s mer toplumunun yaz tlar nda da yaz l oldu unu iddia etmekte ve yap lan arkeolojik kaz lara i aret ederek bu iddialar n da ispatlamaktad r Yazar, bir anlamda kutsal kitaplar n insanlar taraf ndan yaz ld n ima edip deist bir yakla m sergilemektedir ncelikle, yazar bu al mas ndan ve y reklili inden dolay kutluyorum Kitap size ibrahim peyga Yazar n bu kitab ile birlikte kutsal kitaplar n s merdeki k keni kitab n beraber okudum.Bir ok olay n kutsal kitaplardan ok daha nce ya am s mer toplumunun yaz tlar nda da yaz l oldu unu iddia etmekte ve yap lan arkeolojik kaz lara i aret ederek bu iddialar n da ispatlamaktad r Yazar, bir anlamda kutsal kitaplar n insanlar taraf ndan yaz ld n ima edip deist bir yakla m sergilemektedir ncelikle, yazar bu al mas ndan ve y reklili inden dolay kutluyorum Kitap size ibrahim peygamber ile ilgili detayl bir bilgi ile y zeysel de olsa kutsal kitaplar ve peygamberler hakk nda faydal bilgiler kazand racakt r Bu kitaplar okuyupta inan l iken deist veya ateist olunabilece i iddias na kat lm yorum Ciddi bir ara t rma yap ld nda zellikle kuran kerimde kendisine peygamber g nderilmeyen hi bir toplum olmad s k s k vurgulanmaktad r Bu tarz kitaplar genelde uy...

 7. Zipirinsan says:

  Biraz daha ayr nt l anlatabilirdi bence Hz Musa ve ya ad d nem, yolculu u, Sodom ve Gomorra da ya ananlar konusunda discovery channel ve national geographic ayr nt l belgeseller yapm t Muazzez han m n kitab nda, buralarda anlat lan kadar ayr nt l anlat lm yor zellikle Sodom ve Gomorra n n daha ayr nt l anlat lmas n ben ahsen beklerdim Kitap bir a dolduruyor ve temel bilgileri veriyor Ancak ayr nt s n merak edenler i in ok da yeterli de il Yazar n daha nce yazd kitapla Biraz daha ayr nt l anlatabilirdi bence Hz Musa ve ya ad d nem, yolculu u, Sodom ve Gomorra da ya ananlar konusunda discovery channel...

 8. BTYZ says:

  3 kutsal kitab n belirli b l mleri al narak kitaplarda yaz lanlar n ve anlat lanlar n S mer efsanelerine dayand belirtilmek istenmi S mer efsanelerine dayand r larak yaz lan kitap o u yerde kutsal kitaplarda eli kiler oldu...

 9. Ayse Sen says:

  Muazzez lmiye dan S merlilerde tufan ve tufan da T rkler, mabet fahi eli i ve bereket k lt kitaplar n okudum Ancak bu kitap s mer mitolojisi ve Tevrattan beslendikleri i in birbirine ok benziyorlar Birbirinin tekr...

 10. Bilgehan says:

  Konuya ilgi duyanlar i in kapsaml bir al ma olmu.