Мысль

Download ➹ Мысль Author Leonid Andreyev – Johndore.co.uk
 • Paperback
 • 106 pages
 • Мысль
 • Leonid Andreyev
 • Czech
 • 06 June 2019
 • 9788071980605

About the Author: Leonid Andreyev

1871 1919 was a Russian playwright and short story writer who led the Expressionist movement in the national literature He was active between the revolution of 1905 and the Communist revolution which finally overthrew the Tsarist government His first story published was About a Poor Student, a narrative based upon his own experiences It was not, however, until Gorky discovered him by stories appearing in the Moscow Courier and elsewhere that Andreyevs literary career really began His first collection of stories appeared in 1901, and sold a quarter million copies in short time He was hailed as a new star in Russia, where his name soon became a byword He published his short story, In the Fog in 1902 Although he started out in the Russian vein he soon startled his readers by his eccentricities, which grew even faster than his fame His two best known stories may be The Red Laugh 1904 and The Seven Who Were Hanged 1908 His dramas include the Symbolist plays The Life of Man 1906 , Tsar Hunger 1907 , Black Masks 1908 , Anathema 1909 and He Who Gets Slapped 1915.


МысльDne Osince Sp Chal MUDr Anton Igna Jevi Ker Encev Vra Du Souhrn V Ech Fakt O Zlo Inu I N Kter Okolnosti, Je P Edch Zely, Nasv D Ovaly Tomu, E Ker Encev Jednal Ve St Dav M Pominut Mysli A E Je Du Evn Chor Byl Proto P Evezen Do Jelizavetina Stavu Pro Choromysln A P Sn , Do V Ech Podrobnost Vy Et En N Kolika Zku En Mi Psychiatry, Mezi Nimi I Ned Vno Zesnul M Profesorem D Embick M Zde Jsou P Semn V Pov Di O Sp Chan M Zlo Inu, Je P Edlo Il Asi Po M S N M Pozorov N S M Doktor Ker Encev A Je Se Staly Spolu S Ostatn Mi Materi Ly Z V Slech Podkladem Pro Soudn Expertizu

You may also like...

10 thoughts on “Мысль

 1. Nata says:

  Kniha rozpr va o boji, ktor zv dza Anton Ignatievi Ker encev s m so sebou, presnej ie so svojou mys ou Anton pre il cel ivot v stran , skryt za tv rami svojich divadeln ch post v, pozoruj c a mysliac Po predstieranom bl znovstve a s krvou na ruk ch, dost va sa do psychick ho stavu kde s n m jeho vlastn myse za na hra nebezpe n hru.

 2. Luboš says:

  Fixn idea je samostatn vydan pov dka, kterou p e tete za kr tkou cestu vlakem Hlavn postavou je doktor v eobecn medic ny Anton Igna jevi Ker encev Zabije sv ho p tele man ela eny, kterou kdysi ne sp n po dal o ruku Nikoliv ze rlivosti k Alexeji Konstantinovi i Chce se pomst t Ta n Nikolajevn Cel p b h je ps t formou den ku, kter si Ker encev vede b hem psychiatrick ho vy et ov n Brut ln in sp chal v p edst ran m z chvatu Bylo v ak lenstv p edst ran B hem etby zji ujete, e Anton Igna jevi se na vra du dlouho p ipravoval Studoval knihy o du evn ch chorob ch, aby byl p edst ran z chvat co nejv rohodn j Zd se, e si napl noval dokonal zlo in Ale s m Ker encev si postupn klade ot zku, zda netrp chorobou zvanou monomanie, p i kter je lov k zaujat jedinou my lenkou fixn idea a sv j ivot pod izuje jen j.Je lov k, kter sp ch napl novanou vra du chladnokrevn nebo du evn nep etn J jsem n zor b hem etby m nil, ale v sledek je, e v tom v bec nem m jasno.Kr tk uk zkaObej t z kon nebylo nic t k ho Existuj tis ce zp sob , jak nepozorovan zavra dit lov ka, a j se sv mi medic nsk mi znalostmi jsem se p ece mohl uch lit ke kter mukoliv z nich Dlouho jsem uva oval o tom, zdali bych nem l infikovat Alexejovi n jakou nevyl itelnou a odpornou chorobu Ale nakonec jsem zavrhl tento postup, jeho negativn str nky byly nad slunce jasn , s m objekt by se p li dlouho tr pil, co m odpuzovalo msi nechutn m, p isprostl m nebezpe n primitivn m, a nadto by mohla Ta na Nikolajevna naj t v mu ov nemoci dal zdroj pot en M j kol byl p eci tak obt n hlavn proto, e Ta na Nikolajevna musela bezpodm ne n v d t, kter to byla ruka, co usmrtila jej ho mu e.