W powietrzu

[Ebook] ➨ W powietrzu ➧ Inga Iwasiów – Johndore.co.uk
 • Paperback
 • 272 pages
 • W powietrzu
 • Inga Iwasiów
 • Polish
 • 05 December 2018
 • 9788364142819

About the Author: Inga Iwasiów

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the W powietrzu book, this is one of the most wanted Inga Iwasiów author readers around the world.


W powietrzu Powie Psychologiczno Obyczajowa O Erotycznym Zabarwieniu Bohaterka Kobieta W Rednim Wieku, Intelektualistka, Opowiada Histori Dochodzenia Do Poznania, Oswojenia I Pokochania Swojego Wewn Trznego Ja Opisuje Swoje Pierwsze Platoniczne Erotyczne Do Wiadczenia, Przer Ne Zmys Owe Doznania, Wczesne Szkolne Mi O Ci Czy Wreszcie Inicjacj Seksualn Z Nauczycielem Zostawia Za Sob Szereg Kochank W I Kochanek Przyjaci Ek Lub Tylko Kochanek, Pl Cze Si W Tr Jk Ty Damsko M Skie, Ho Duje Wolnej Mi O Ci, Kt Ra Chocia Na Chwil Zaspokaja Jej Skoml Ce Ja , A Jednocze Nie Pr Buje Sprosta Wymaganiom Samotnej Matki I Mimo Wszystko By Wzorem Dla C Rki

You may also like...

10 thoughts on “W powietrzu

 1. Michał Maliszewski says:

  Bardzo odwa na powie , pokazuj ca seksualno kobiety Szkoda, e troch traktuj ca j jako odr bny byt.

 2. Finka says:

  Rewelacyjny tekst Jestem zachwycona bezkompromisow , g boko erotyczn tematyk ubran w przekonuj ce, przepi kne i balansuj ce na granicy liryzmu s owa Chyba nigdy nie czyta am czego tak seksualnie pobudzaj cego i wzruszaj cego, poruszaj cego.

 3. Barbara says:

  Rewelacyjna, najlepsza ksi ka Iwasi w 3

 4. Lobo says:

  W powietrzu Ingi Iwasi w przeczyta am, gdy tylko wysz a, dzi ki uprzejmo ci negatywki D ugo waha am si , czy recenzowa , poniewa zasadniczo zgadzam si z recenzj dost pn na Codzienniku Feministycznym, nie by o wi c sensu tworzy kolejnej Mo e podchodz do ksi ki troch bardziej pozytywnie Ten tekst b dzie pe ni po cz ci funkcj reklamow , poniewa wypisz wszystko to, co mi si w powie ci podoba o oraz jedn rzecz, kt r mnie wobec niej dystansuje Zasadniczo polecam ksi k Iwasi w z powod w nast puj cych Podoba o mi si w niej szczere i bezpruderyjne podej cie do dzieci cej ciekawo ci seksualnej i pierwszych do wiadcze seksualnych, jak zabawy w doktora Autorka odda a w pe ni ich niewinno , jarzmo wstydu, pi tno narzucane przez doros ych, ich mieszno i homosocjalny wymiar tego, jak dziewczynki bawi si mi dzy sob w to, co robi pan z pani Nie wydaje mi si , aby by a druga tak ksi ka polskiej autorki, bo nawet Izabela Filipiak ma do tematu zupe nie inne podej cie S dz , e pocz tek stanowi najmocniejsz stron powie ci i ju tylko dlatego warto to przeczyta.Podoba mi si swoboda z jak bohaterka kwestionuje normy spo eczne, przymus bycia dowieszk do m czyzny, ma e stwa, dziecka, zamiast tego ustanawiaj c zwi zki na warunkach, kt re jej pasuj , projektuj c poliamoryczn rodzin zanim w og le zacz to o poliamorii dyskutowa , bo po prostu tak wysz o w praktyce Podoba mi si to, jak zestawia tward oficjaln moralno epoki PRLu z praktyk ycia tego okresu, gdzie jednak ycie seksualne Polak w by o ciekawsze ni obecnie, gdzie ksi dz z ambony wchodzi obywatelom do ka na r wni z reklamami lek w na potencj i sexshopami A si prosi o sformu owanie wtedy mo e niewiele wypad o, ale wszystko by o mo na, a teraz i nic nie wypada i nic nie mo na Wydaje si , e ludzie byli mniej zainteresowani tym, co kto i z kim robi pod ko dr Jedn ze mia ych tez ksi ki tej to, e ycie seksualne Polak w ulega post puj cej pruderyzacji, jakby moralna czysto seksualna mia a stanowi nowy obiekt krucjat, form pokuty Bohatera ocenia podej cie do seksualno ci pokolenia swojej c rki i dziwi si , jak mog o do tego doj A ja dziwi si razem z ni.Podoba mi si bardzo yciowe podej cie do seksu jako takiego Bez uromatyczniania, idealizowania, demonizowania, medycyzowania, uwznio lania, upadlania S uchaj c tego, jak si w Polsce o seksie m wi, wydawa si mo e, e taki spos b my lenia u nim, jaki prezentuje bohaterka Iwasi w jest niemo liwy Seks jest tak po prostu Jest dobry i jest z y, jest upragniony i jest z przyzwyczajenia, jest okres, kiedy jest w ciekle potrzebny i jest okres, kiedy jest zb dny To seks, a nie miara sukcesu w yciu, mi o ci, pi kna, moralno ci, czy tego tam chcecie Ju tylko dlatego warto by ksi k przeczyta.Podoba a mi si swobodna biseksualno bohaterki Bez wzdrygania si i kryzys w to samo ciowych Bez prze ywania l k w egzystencjalnych i za ama , ale jako fakt, cz wiedzy o sobie, co , co po prostu jest Stwierdzenie, e lubi si seks i z kobietami i z m czyznami, bez warto ciowania tego jakkolwiek Zakocha am si w tym Takich powie ci w a nie potrzeba, bo tych z powolnym dochodzeniem do akceptacji swojej to samo ci mamy jednak dosy.Z tego co mi si nie podoba o i co wytkn a wskazana recenzja bohaterka odseparowuje si od swojego seksualnego po dania Traktuje je jak co odr bnego wzgl dem siebie, co , co w niej yje i z czym mo e negocjowa , ale co nie jest cz ci jej samej W wietle tego, jak strukturyzuje si kobiece po danie seksualne, jest to potworne rozczarowuj ce Kobietom od zawsze albo odmawia o si prawa do odczuwania po dania, albo oskar a o si nas, e nic poza po daniem nie odczuwamy Albo jeste my ozi b e, albo jeste my samicami Kobiety maj powa ny problem z postrzeganiem siebie jako istot seksualnych, a nie tylko seksualizowanych I maj problem ze zrozumieniem, e pop d seksualny stanowi cz ich osobowo ci Bohaterka Iwasi w z ca ym swoim swobodnym podej ciem do seksu te ma ten problem.Kiedy o tym my l dochodz do wniosku, e nie podoba mi si jeszcze jedna rzecz Seks nie by opisany zbyt obrazowo czy szczeg owo, po prostu by Ale odnios am wra enie, czytaj c powie chocia mo e to tylko szkodliwy nawyk my lowy , e by seks penetracyjny, z kt rego bohaterka czerpa a wielk satysfakcj Zawsze uwa am to za podejrzane, bo przecie jak niewiele kobiet dochodzi w skutek penetracji pochwy Chyba zabrak o mi mniej m skocentrycznego podej cia do seksu, wskazania, e echtaczka istnieje i jak bardzo jest fajna, i jak jej u ywa By mo e to jeszcze trzeba napisa.

 5. Alina says:

  Iwasi w napisa a ksi k o seksie, wi c maj c wci w pami ci tekst o uwodzeniu z Czasu kultury musia am j przeczyta Owszem, jestem usatysfakcjonowana Jak zawsze odnalaz am smaczki, czasami pojedyncze zdania jak to z tomikami Sonnenberg , cz ciej ca e strony, kt rych lektura po prostu sprawia przyjemno Chc wi cej.

 6. Kasia says:

  Biografia przez kochanki, kochankow, doznania cielesne i towarzyszace im uczucia, o pragnieniach i ich oswajaniu Dla mnie co mi dzy wyznaniem a fantazja Wyzwalajace Wazne.

 7. Ola Hol says:

  Powie dla z ych kobiet i wied m O seksualno ci i jej rokwitaniu dojrzewaniu Must read.