Bu Roman O Kız Okusun Diye Yazıldı

[Read] ➲ Bu Roman O Kız Okusun Diye Yazıldı ➮ Enver Aysever – Johndore.co.uk
 • Paperback
 • 296 pages
 • Bu Roman O Kız Okusun Diye Yazıldı
 • Enver Aysever
 • Turkish
 • 10 October 2017

About the Author: Enver Aysever

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Bu Roman O Kız Okusun Diye Yazıldı book, this is one of the most wanted Enver Aysever author readers around the world.


Bu Roman O Kız Okusun Diye Yazıldı PDF Bu Roman O K Z Okusun Diye Yaz Ld Author Enver Aysever Larringtonlifecoaching.co.uk Stanbullu Bir A K Bizim Ya Ad M ZBal Renkli G Zl , R Zg Rla Gelen K ZPard S M U Urtma Olmu , Ayaklar M Yerden Keser Lk Iirler S Ylenmeden I Imde B Y R Keder.Dans Eden Hayaline Bak Yorum PenceremdeY Ld Zlara Buland M, Yaral S Zler Bu GeceSes Vermek I In Sana Rp N R Bir HaldeyimNefesim T Kendi Art K, A K I In Acemiyim.Ayr L K S Zleri Yak Maz Stanbullu A KaSeni Bana Getirdi Dizelerle Cemal S ReyaBu Mektup O K Z Okusun Diye Yaz Ld Bu Ark O K Z S Ylesin Diye Yap Ld.

You may also like...

10 thoughts on “Bu Roman O Kız Okusun Diye Yazıldı

 1. Laila says:

  Benden nce okuyanlar n negatif ele tirilerine ra men umutla ba lad m kitapt Bu Roman O K z Okusun Diye Yaz ld Kitab okuduk a kapak g rseli daha bir eyler ifade ediyor insana Bu ba lamda bir y ld z buradan verdi imiz s yleyebilirim Belki mesleki grafikerim belki bireysel tak nt , ald m kitaplar n kapak tasar mlar ok nemli olmu tur her zaman benim i in Ve roman o k z okusun diye yaz lmam bana g re Neden derseniz bazen gelecekten ge mi in yaz lmas , bazen de olaylar n im Benden nce okuyanlar n negatif ele tirilerine ra men umutla ba lad m kitapt Bu Roman O K z Okusun Diye Yaz ld Kitab okuduk a kapak g rseli daha bir eyler ifade ediyor insana Bu ba lamda bir y ld z buradan verdi imiz s yleyebilirim Belki mesleki grafikerim belki bireysel tak nt , ald m kitaplar n kapak tasar mlar ok nemli olmu tur her zaman benim i in Ve roman o k z okusun diye yaz lmam bana g re Neden derseniz bazen gelecekten ge mi in yaz lmas , bazen de olaylar n imdiki zamanda aktar lmas dikkat da n kl na sebep oluyor oklu zaman karma as ya ad m Daha d zg n bir anlat mla da kahraman n an lar bu g nle harmanlanabilirdi san r m Kullan lan zamana g re olaylar n 3 ki i ya da Kahverengi Pard s l Adam taraf ndan sanki farkl ki ilermi cesine anlat lmas da kurguda karma a yarat yor Bunlar n hepsinin zeti roman n ad ba ar bir PR al mas n n...

 2. MissElla says:

  Bu kitapta hikaye,karakterler,kurgu yok yaln zca ve yaln zca yazar var.Yazar n anlatma aktarma tela hem karakterlerin hem de hikayenin n ne ge mi ve ne yaz k ki tats z tuzsuz bir kitap km ortaya Deneme derleme varsayarak b l mden b l me ba ms z okumaya al sam ...

 3. Onur Zeyrek says:

  lk Enver Aysever roman md O kadar k t yd ki sonlar n okuyamad m Kli e konu Kanserli ocuk, farkl dinden a klar, araya serpi tirilmi gereksiz cinsellik, aile bask s , haval betimlemeler, zay f hikaye, k t kurgu Derinlemesine yorum...

 4. Balkı Gemirter says:

  Bug ne kadar okudu um en a r dilli kitap O kadar ok tasvir ve uzun c mle vard ki, yo unla makta s k nt ya ad m Daha otuzuncu sayfadan itibaren, kitap bitsin diye dua ettim.Ayr ca hikayede ihti aml de ildi, aksine abart l ve yorucuydu

 5. Burcu says:

  hangimiz kanmad k g zel bir kitap ad na

 6. Cboz says:

  Kitabin en guzel yeri ismi sanirim.

 7. ovgu__ says:

  Cemal S reyya olmasa puan m 2 d , ona k yamad m Kli elere bo ulmu maalesef.

 8. Duygu Çağlın says:

  Edebi de eri y ksek olmasa da az nl k olman n sanc l yan n konu al p bir a k n i ind koymas g zeldi.

 9. Kitaplarikosturankadin says:

  Y ksek raflar n pop ler kitaplar ndan biri daha kar mda duruyor BU ROMAN O KIZ OKUSUN D YE YAZILDI Son zamanlarda hemen hemen herkesin elinde g rd m, reklamlar ile bir yayli boy g steren, sosyal medyada t rl t rl alt nlar n okudu um kitab olumlu ve olumsuz ne duyduysam kenara itip bir hevesle okumaya ba lad m.Ahmet Batman n So uk Kahve ve Sabah Uykum kitab n okuduysan z ne demek istedi imi hemen anlayacaks n z.Ayn onun tarz nda ve slubunda yaz lm edebiyat n afilli laflarlar ile Y ksek raflar n pop ler kitaplar ndan biri daha kar mda duruyor BU ROMAN O KIZ OKUSUN D YE YAZILDI Son zamanlarda hemen hemen herkesin elinde g rd m, reklamlar ile bir yayli boy g steren, sosyal medyada t rl t rl alt nlar n okudu um kitab olumlu ve olumsuz ne duyduysam kenara itip bir hevesle okumaya ba lad m.Ahme...

 10. Göksu Bayrak says:

  l me yol alman n ne cesaretle, ne korkuyla ilgisi varm Hesap i i bir ya amdan geriye bir bah i b rakman n anlam yok ki yudum rak y a z tad yla i mek g zel Her sat r nda sizi kendine a k eden, her bir sayfada sizi a latan ve okumak i in gece yar lar na kadar uyan k kald n z bir kitab anlatmaya nerden ba lars n z Eeen en ba tan Maalesef ki, kitaplar okumadan nce insanlar n o kitaplar zerine yapt klar ele tirileri okumak gibi pek de ho olmayan bir zelli im vard r Ayn ey l me yol alman n ne cesaretle, ne korkuyla ilgisi varm Hesap i i bir ya amdan geriye bir bah i b rakman n anlam yok ki yudum rak y a z tad yla i mek g zel Her sat r nda sizi kendine a k eden, her bir sayfada sizi a latan ve okumak i in gece yar lar na kadar uyan k kald n z bir kitab anlatmaya nerden ba lars n z Eeen en ba tan Maalesef ki, kitaplar okumadan nce insanlar n o kitaplar zerine yapt klar ele tirileri okumak gibi pek de ho olmayan bir zelli im vard r Ayn eyi Bu Roman O K z Okusun Diye Yaz ld i in de yapt m ve nedense kar ma kitab olumsuz bir ekilde ele tiren bir s r yorum kt Fakat babam ki babam n kitap yorumlar na son derece g venirim bu kitab n, ok g zel bir a k hikayesi oldu undan bahsetmi ti bana Ayr ca en yak n arkada lar mdan birinin de ok sevdi i bir kitapt r uan bu yorumu okuyorsa, iyi ki vars n Uzun bir s re direnmemden sonra, kitaba ba lad m nan lmaz bir eydir ki kitap ilk c mlesinden itibaren beni sard Her ne kadar ...